بازدید سفارت چین از انجمن احیاء ارزشها و توان یاب

روز دوشنبه مورخ 11 آبان 1394 ماه مسئولین سفارت چین در ایران و فعالان در حوزه وزارت امور خارجه از انجمن احیاء ارزشها و توان یاب بازدید به عمل رساندند.

در ابتدای ورود آنان به سازمان شرح مختصری از فعالیتهای انجمن برای آنان بازگو شد و سپس با بازدید از تمامی بخش ها ی انجمن و نگارخانه آشیانه مهر درصدد آشنایی بیشتر با انجمن برآمدند.


 

دفعات بازدید : 2306