جلسه بررسی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مدنی در وزارت کشور


جلسات بررسی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مدنی با حضورآقای دکتر مشکینی مشاور محترم وزیر کشور و ریاست اداره امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور و برخی کارشناسان حوزه سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور و بیش از ۱۰۰ نفراز مدیران NGO های ملی و استانی که در بخشهای مختلف اجتماعی – زیست محیطی و غیره فعالیت دارند از صبح روز سه شنبه 18/6/93 در محل وزارت کشور آغاز بکار کرد.
خسرو منصوریان موسس و عضو هیات امنای انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها در این جلسات شرکت نمود کلیات و مواد پیش نویس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و هر یک از مدیران و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد که از استانهای مختلف سراسر کشور در این جلسه حضور داشتند نقطه نظرات خود را نسبت به نقاط قوت و ضعف این پیش نویس اعلام نمودند.
این نشست ها تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 20/6/93 به کار خود ادامه داد و مقرر گردید که سازمانهای مردم نهاد نقطه نظرات خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 27/6/93 به اداره امور سازمانهای مردم نهاد ارسال نمایند که در جلسات بعدی مورد توجه قرار بگیرد.

 

دفعات بازدید : 1942