همیاران توانیاب استان : کرمان

استان کرمان (کرمان)

احیــــای کــــــرمــــان

آدرس: کرمان -خیابان قرنی - نرسیده به چهارراه احمدی -سمت راست کنار زیر گذر -جنب مهرسازی حافظ -طبقه دوم
مدیریت: خانم فیروزی

تلفکس: 2229892-0341