همیاران توانیاب استان : آذر بایجان شرقی

آذربایجان شرقی (تبریز)

انجمن احیــــای آذربایجان شرقی

آدرس: تبریز -خیابان 17 شهریور قدیم - اول برقع لامع - کوچه میلاد یک - پلاک 99

مدیریت: بیوک آقا ابراهیمی سعیدی

تلفکس: 5554335-0411
ایمیل: ehyatbz@gmail.com